Highway Bus


Mandalarminn Express
Tel : (95 1)704759,700194, 636800


Elite Express (Head Office)
Tel : (95)-1-638589 , 638590
Tel : (95 9 ) 49709493,73553553, 73443443

JJ Express
Tel : (95 9) 73123571~4

GI GROUP EXPRESS
Tel: (95 9 ) 421012002, 43158777, 73626666
Tel: (95 9 ) 73787777, 797966999, 73626666, 1055055.


OK Express ( Mini Bus )
Tel: (95 66 ) 22623,
Tel: (95 9 ) 256273337,256273338, 33134444,

Yoma Thitsar
Tel: (95 9 ) 8598252, 448005068, 5192463,
421739333, 785192463

Ar Kar Tha
Nagyi, Rm# E/2, Aung Mingalar Highway Station, Myingyan St
Aung Mingalar Highway Bus Station,(Yangon)

SHWE SIN SATKYAR
Tel: (95 9 ) 402635999, 73225481~82,
73249814, 8634104, 8634109
Tel: (95 1) 637212, 637244

BOSS HIGHWAY EXPRESS
Tel: (95 9 ) 250428827, 250428828, 250428829

ASIA DRAGON
Tel: (95 1) 707062, 703790
Tel: (95 9) 73901632, 73901633, 861 7770, 861 9008

High Class Express
Tel: (95 9) 261 119 995, 420225777,
Tel: (95 9) 793211170, 9420225888, 30155285

Mann Shwe Pyi
Tel: (95 1 ) 63-6982, 723443

Moe Kaung Kin Express
Tel: (95 1 ) 722355, 704685
Tel: (95 9 ) 73208028, 5161881, 8626322, 421074447

New Generation Express (Myo Set Thit)
Tel: (95 1 ) 720378
Tel: (95 9 ) 98618201, 428207042, 5017129, 8618201

Win Express
Tel: (95 1) 706886, 722287, 637412
Tel: (95 9 ) 73207073

Translate »